Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce

Statut MOSiR

STATUT

Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych

i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446
    ze zm.).
2) Ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz.
    1870 ze zm.).
3) Ustawy z dnia 29. września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1047
     ze zm.).
4) Ustawy z dnia 25. czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 176 ze zm.).

§ 2

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce jest miejską jednostką budżetową, wykonującą zadania w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu oraz bieżącej konserwacji i utrzymania we właściwym stanie wskazanych terenów i obiektów miejskiej infrastruktury technicznej.

§ 3

Siedziba Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce znajduje się przy ulicy gen. Józefa Hallera 10.  

ZAKRES RZECZOWY DZIAŁALNOŚCI

§ 4

Podstawowym celem i przedmiotem działania Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Ostrołęka w zakresie sportu, turystyki i rekreacji oraz dbanie o należyty stan powierzonych terenów i urządzeń, a w szczególności:

 1. Prowadzenie i wspomaganie działalności w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu oraz promocji turystyki.
 2. Eksploatacja, konserwacja oraz rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 3. Zarządzanie innymi obiektami komunalnymi przekazanymi przez Prezydenta Miasta Ostrołęki.
 4. Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej.
 5. Organizacja i obsługa zawodów, zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych, turystycznych oraz innych promujących miasto i aktywny sposób spędzania czasu.
 6. Prowadzenie działalności programowej i reklamowej z zakresu działania Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce.
 7. Współpraca z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności statutowej.
 8. Prowadzenie działalności wspomagającej osiąganie głównych celów statutowych w zakresie świadczenia usług noclegowych.
 9. Najem i dzierżawa obiektów sportowych i rekreacyjnych.
 10.  Wypożyczanie sprzętu sportowego i turystycznego.
 11. Dokonywanie bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń szkół i przedszkoli i innych jednostek organizacyjnych Miasta z wyłączeniem realizacji zadań inwestycyjnych.
 12. Realizowanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Ostrołęki.
 13. Prowadzenie działalności usługowej na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania bieżących prac remontowych.

§ 5

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w ramach obowiązujących przepisów prawa prowadzi działalność statutową, a pozyskane środki finansowe odprowadza do budżet Miasta.

§ 6

Istotnym celem działalności Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce, jest bezpośrednie łagodzenie skutków bezrobocia na terenie Miasta Ostrołęki oraz gmin objętych terenem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, poprzez wykonywanie robót publicznych i prac interwencyjnych, w zakresie:

 1. Ładu publicznego i ochrony środowiska.
 2. Naprawy gminnych dróg, ulic i mostów.
 3. Infrastruktury technicznej.
 4. Gospodarki leśnej.

§ 7

KOMPETENCJE DYREKTORA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. Miejskim Zarządem Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działanie, Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Ostrołęka.

2. Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce kieruje nim we współpracy z zastępcą dyrektora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce jest odpowiedzialny za jego właściwą organizację, sprawne działanie, kontrolę realizacji zadań oraz za określenie kierunków działania i rozwoju.

4. Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce  zatrudnia i zwalnia pracowników oraz zastępcę dyrektora.

§ 8

Szczegółową strukturę organizacyjną Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce oraz podział czynności między stanowiska pracy określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 9

1. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

2. Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce lub jego przekształcenie następuje w drodze uchwały Rady Miasta Ostrołęki.

§ 10

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce używa pieczęci podłużnej o następującej o treści zawierającej co najmniej: Miasto Ostrołęka Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. J. Hallera 10, oraz NIP i REGON

Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki

/Wojciech Zarzycki/

Do pobrania również w wersji elektronicznej:

 

 • Autor wpisu: Zofia Skoczeń
 • Data publikacji: 2019-12-03 (10:40:11)
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-08 (11:06:00)
 • ...Mariusz Czuba
 • 1243