Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce

Deklaracja dostępności

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony:
strony internetowej MZOS-TiIT oraz : strony internetowej BIP MZOS-TiIT .

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2020-04-23.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-01.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
• Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
• Format formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu
• Przycisk używany do oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, która mogłaby zostać użyta do zidentyfikowania jego celu.
• Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
• Kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie mają tytułu ani przypisanej etykiety.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
– powiększanie czcionki,
– podświetlanie linków,
– ustawienie wysokiego kontrastu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Buczek, adres mailowy: pawel.buczek@mzostiit.ostroleka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 760 68 68 (wew. 16) . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Na wszystkich obiektach MZOS-TiIT nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących. Nad wejściami głównymi nie ma głośników do systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabowidzące, nie ma także pętli indukcyjnych. Na obiektach nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego w godzinach pracy jednostki.
Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

1. BUDYNEK BIURA SIEDZIBY MIEJSKIEGO ZARZĄDU OBIEKTÓW SPORTOWO – TURYSTYCZNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ KORTÓW TENISOWYCH W OSTROŁĘCE

Budynek biura siedziby MZOS-TiIT składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych: parter i piętro oraz kondygnacji podziemnej: piwnica. W budynku mieści się zaplecze kortów tenisowych, w którym znajdują się pomieszczenie biurowe kierownika kortów, szatnie, sanitariat i natrysk.
W budynku nie ma wind, toalet dla osób niepełnosprawnych oraz możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim do jednostki.

W skład kortów tenisowych wchodzą:
• trzy korty do tenisa ziemnego o nawierzchni z mączki ceglanej,
• mini kort tartanowy do nauki gry w tenisa,
• ściana do tenisa ziemnego – 4 stanowiska,
• widownia na 132 miejsca siedzące.

GŁÓWNE WEJŚCIE
Główne wejście, dojazd do budynku i na korty tenisowe znajduje się od strony ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dodatkowo na korty tenisowe można wejść, dojechać od parkingu Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej, znajdującej się przy ul. gen. Józefa Hallera 10.
Do wejścia głównego jednostki prowadzi 9 stopni, nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich, ani poręczy. Główne wejście biura kierownika kortów, szatni, sanitariatów i natrysku, znajduje się od strony prawej trybun, głównego wejścia budynku. Zejście jest do kondygnacji podziemnej (piwnicy), gdzie prowadzi 12 stopni bez poręczy, nie ma możliwości zjazdu wózkiem inwalidzkim, ani wjazdu na trybuny.

PARKING                                                                                                                                                                                                                                                 Parking zlokalizowany jest od frontu budynku, przy wejściu głównym, z wjazdem od strony ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na parkingu jest 5 stanowisk parkingowych na samochody osobowe, nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Piwnica:
• korytarz wzdłuż pomieszczeń,
• pomieszczenie z piecem gazowym,
• serwerownia,
• 3 pomieszczenia magazynowe,
• biura kierownika kortów, szatnia, sanitariaty i natrysk.

Parter:
• klatka schodowa prowadząca do piwnicy i na piętro,
• korytarz wzdłuż pokoi, zapleczy i toalet,
• 4 pokoje biurowe, z czego jeden jest przechodni,
• zaplecze sanitarne (jadalnia),
• toaleta, łazienka i prysznic – damsko, męskie.

Piętro:
• korytarz wzdłuż pokoi, toalet i balkonu,
• 6 pokoi biurowych, z czego jeden jest przechodni,
• 2 toalety damsko – męskie
• wyjście na balkon z korytarza i pokoju przechodniego

APLIKACJE MOBILNE
Brak

 

2. BUDYNEK HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ IM. ARKADIUSZA GOŁASIA PRZY UL. TRAUGUTTA 1

Budynek hali jest niepodpiwniczony, wolnostojący, jednokondygnacyjny. Budynek składa się z części socjalno – szatniowej , sali z boiskiem wielofunkcyjnym oraz trybunami na antresoli na 602 osoby. Trybuny składane na boisku głównym na 300 osób, sali sportów walki i siłowni.

GŁÓWNE WEJŚCIE
Główne wejście do budynku, dojazd i podjazd dla niepełnosprawnych znajduje się od strony ulicy generała Ludwika Kickiego. Wejście boczne do budynku, dojazd i podjazd dla niepełnosprawnych znajduje się od strony internatu I LO.
Dojazd gospodarczy położony jest od ulicy Kurpiowskiej, strony północno wschodniej . Przy podjeździe gospodarczym znajduje się boisko asfaltowe oraz osłona na odpady komunalne.

PARKING
Parking zlokalizowany jest od frontu budynku, przy wejściu głównym, z wjazdem od strony ulicy generała Ludwika Kockiego. Na parkingu jest 48 stanowisk parkingowych na samochody osobowe, w tym jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz cztery koperty dla pracowników hali . Pozostałe 88 miejsc parkingowych znajduje się przy ulicy Kurpiowskiej .

Poziom przyziemia:
• hol główny z prawej strony:
• szatnia,
• siłownia,
• magazyn techniczny z rozdzielnią główną prądu,
• magazynka gospodarczy,
• klatką schodową na poziom trybun.
• hol główny kierunek lewej strony:
• klatką schodową na poziom trybun,
• szatnia sucha,
• WC damskie,
• WC dla niepełnosprawnych,
• WC męskie,
• magazyn gospodarczy,
• obsługa,
• biuro,
• magazyn,
• wyjście boczne na boisko główne,
• szatnia nr 7,
• szatnie dla niepełnosprawnych nr 5 i nr 6,
• szatnie nr od 1 do 4,
• wyjście boczne od strony internatu,
• sala sportów walki,
• naprzeciwko wejścia głównego znajduje się scena wraz z dwiema garderobami oraz WC.

Dla niepełnosprawnych widzów przewidziane zostało uczestnictwo w imprezach sportowych i innych widowiskach na poziomie przyziemia.

APLIKACJE MOBILNE
brak

 

3. BUDYNEK HALI SPORTOWEJ PRZY UL. PARTYZANTÓW 3

Budynek hali sportowej składa się z trzech kondygnacji nadziemnych: parter, 1 piętro i 2 piętro.

GŁÓWNE WEJŚCIE
Główne wejście do budynku, znajduje się od strony ulicy Partyzantów. Budynek hali sportowej nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych, ani nie posiada windy.

PARKING
Parking zlokalizowany jest przy wejściu głównym, z wjazdem od strony ulicy Partyzantów. Na parkingu jest 20 stanowisk parkingowych na samochody osobowe, w tym jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz jedno miejsce dla pracowników hali sportowej. Parking posiada jedno stanowisko dla autobusów.

Parter:
• 4 klatki schodowe wraz z wejściami,
• warsztat,
• 4 szatnie z łazienkami i natryskami,
• hala sportowa o wymiarach 32 m x 15 m,
• 2 korytarze: wzdłuż szatni oraz w kierunku wejścia na parkiet hali sportowej,
• pomieszczenie gospodarcze,
• sauna sucha koedukacyjna i natrysk,
• magazyn sportowy,
• 2 pomieszczenia usługowo – rekreacyjne (siłownia),
• pokój sędziów,
• 2 przejścia z klatek schodowych na parkiet hali.

I Piętro:
• widownia wraz z 328 siedziskami,
• przejście wzdłuż widowni,
• korytarz wzdłuż pomieszczeń biurowych,
• 4 klatki schodowe,
• biuro obsługi hali,
• pokój socjalny,
• pomieszczenie biurowe,
• łazienka: męska, damska, służbowa,
• natrysk,
• 2 pomieszczenia usługowo – rekreacyjne wraz z szatnią, toaletą i natryskiem (siłownia).

II Piętro:
• 4 klatki schodowe,
• 7 pomieszczeń biurowych,
• 2 korytarze wzdłuż pomieszczeń biurowych,
• sala konferencyjna,
• łazienka: męska, damska.

APLIKACJE MOBILNE
brak

 

4. STADION MIEJSKI UL. WINCENTEGO WITOSA 1

W skład obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ulicy Witosa 1 wchodzą:
1. Boisko piłkarskie główne o wymiarach 100m x 65m,
2. Boisko ze sztuczną trawą o wymiarach 105m x 68m,
3. 2 boiska treningowe,
4. Bieżnia okólna żużlowa 400m,
5. Urządzenia lekkoatletyczne,
6. Plac asfaltowy do gry w tenisa ziemnego (w okresie zimowym przystosowany do ślizgawki),
7. Skate – Park,
8. Widownia z 2000 miejsc siedzących wyposażonych w siedziska plastikowe,
9. Budynek szatni sportowców,
10. Budynek szaletu stadionowego,
11. Ciąg garaży wraz z pomieszczeniami magazynowymi, socjalnymi i administracyjnymi,
12. Parking na 50 miejsc,
13. Utwardzone ciągi pieszo – jezdne.

DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ:
Na teren kompleksu sportowego prowadzą dwie bramy wjazdowe, brama główna stadionu, oraz brama części parkingowej obiektu. Wszystkie elementy infrastruktury sportowej znajdują się na poziomie terenu, dostęp za pośrednictwem utwardzonych ciągów pieszo – jezdnych, nie jest ograniczony przez przeszkody architektoniczne.

DOSTĘP DO TRYBUNY GŁÓWNEJ STADIONU:
Dostęp jedynie do pierwszych rzędów trybuny, znajdujących się na poziomie terenu, występuje przeszkoda architektoniczna w postaci stopnia o wysokości 10cm. Nie występują rozwiązania architektoniczne umożliwiające swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich, w obrębie trybuny głównej stadionu. Na trybunę główną stadionu prowadzą schody wyposażone w poręcze.

DOSTĘP DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I SZATNI SPORTOWCÓW:
Szalet stadionowy wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich, oraz toaletę spełniającą wymogi toalety dla osób niepełnosprawnych. Szatnia sportowców wyposażona jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.

PARKING WEWNĘTRZNY:
Na parkingu wewnętrznym nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Nie występują utrudnienia w postaci przeszkód architektonicznych.

 

5. BUDYNEK HOSTEL FORTIS PRZY UL. WINCENTEGO WITOSA 1

Budynek Hostelu Fortis składa się z trzech kondygnacji nadziemnych: parter, I piętro i II piętro i jednej kondygnacji podziemnej: piwnica. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest na parterze pokój nr 3 dostosowany do osób niepełnosprawnych. Na pozostałe kondygnacje nie ma możliwości dotarcia na wózku inwalidzkim. Toaleta ogólnodostępna dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w holu po prawej stronie od wejścia głównego.

GŁÓWNE WEJŚCIE
Główne wejście do budynku znajduje się od strony północno-wschodniej od strony stadionu. Do wejścia głównego prowadzą 4 stopnie (13 – 17 cm), nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajduje się sześć stopni (16 cm) z poręczą po prawej stronie na poziom parteru.
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się z prawej strony budynku od szczytu (dostęp do budynku jest ograniczony krawężnikiem) i jest zarazem wejściem do części restauracyjnej. Na parter prowadzi 9 stopni (wys. 16 cm). Osoby niepełnosprawne wjeżdżają na parter platformą schodową i przejeżdżają do recepcji przez część restauracyjną.

PARKING                                                                                                                                                                                                                                                 Przed budynkiem znajduje się parking, na którym można zaparkować pojazd (nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych).

Piwnica:
• klatka schodowa,
• korytarz po prawej – odnowa biologiczna: sauna, siłownia, sala klubowa, węzeł cieplny i wyjście ewakuacyjne,
• korytarz po lewej – serwerownia, 3 pomieszczenia magazynowe, pralnia i wyjście ewakuacyjne.

Parter:
• po prawej stronie wejścia głównego znajduje się sala konferencyjna, toaleta ogólnodostępna dla osób niepełnosprawnych, 3 pokoje i jeden pokój dla osoby niepełnosprawnej,
• po lewej stronie wejścia głównego znajduje się restauracja, przejście do platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, wyjście na balkon z możliwością zejścia po schodach z poręczami do ogródka.

I Piętro:
• wejście z klatki schodowej na hol łączący 14 pokoi, w każdym z nich znajduje się łazienka,
• pomieszczenie socjalne (magazyn).

II Piętro:
• wejście z klatki schodowej na hol łączący 14 pokoi, w każdym z nich znajduje się łazienka,
• pomieszczenie socjalne (magazyn).

APLIKACJE MOBILNE
brak

 

6. BAZA DZIAŁU TECHNICZNEGO – WIADUKTOWA 3

Budynek jednokondygnacyjny, gdzie główne wejście do pomieszczeń znajduje się w szczycie budynku. Brak podjazdu dla osoby niepełnosprawnej, brak poręczy oraz brak wytyczonych miejsc parkingowych. Budynek niedostosowany jest dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku znajdują się:
• 2 pomieszczenia biurowe,
• 2 łazienki (brak dostępności dla osób niepełnosprawnych), szatnia, stołówka i kotłownia,
• 2 garaże z czego jeden wykorzystywany jest do prac stolarskich.

 

7. DZIAŁ ZIELENI – TRAUGUTTA 55

Budynek administracyjny, w którym główne wejście znajduje się od głównej drogi– Traugutta, drugie wejście ze szczytu. Brak podjazdu dla osoby niepełnosprawnej, brak poręczy oraz brak wytyczonych miejsc parkingowych. Budynek niedostosowany jest dla osób niewidomych i słabowidzących. Obok budynku dostawione jest 5 kontenerów pracowniczych i barak.

W budynku znajdują się:
• 2 pomieszczenia biurowe,
• stołówka,
• kotłownia,
• łazienka damsko – męska,
• toaleta

W kontenerach i baraku znajdują się:
• prysznice dla kobiet,
• prysznice dla mężczyzn,
• szatnie do przebierania
• szatnia przejściowa i suszarnia

  • Autor wpisu: Mariusz Czuba
  • Data publikacji: 2022-11-22 (10:33:54)
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-12 (14:14:24)
  • ...Mariusz Czuba
  • 473