Miejski Zarząd Obiektów Sportowo — Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce

Statut MZOS-TiIT

STATUT

Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych

i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446
    ze zm.),
2) ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz.
    1870 ze zm.),
3) ustawy z dnia 29. września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1047
     ze zm.),
4) ustawy z dnia 25. czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 176 ze zm.).

§ 2

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej
w Ostrołęce jest miejską jednostką budżetową, wykonującą zadania w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu oraz bieżącej konserwacji i utrzymania we właściwym stanie wskazanych terenów i obiektów miejskiej infrastruktury technicznej.

§ 3

Siedziba Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce znajduje się przy ulicy Hallera 10.  

ZAKRES RZECZOWY DZIAŁALNOŚCI

§ 4

Podstawowym celem i przedmiotem działania Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Ostrołęka w zakresie sportu, turystyki i rekreacji oraz dbanie o należyty stan powierzonych terenów i urządzeń, a w szczególności:

 1. prowadzenie i wspomaganie działalności w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu oraz promocji turystyki,
 2. eksploatacja, konserwacja oraz rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 3. zarządzanie innymi obiektami komunalnymi przekazanymi przez Prezydenta Miasta Ostrołęki,
 4. udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej,
 5. organizacja i obsługa zawodów, zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych, turystycznych oraz innych promujących miasto i aktywny sposób spędzania czasu,
 6. prowadzenie działalności programowej i reklamowej z zakresu działania Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce,
 7. współpraca z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i innymi podmiotami,
 8. świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych,
 9. najem i dzierżawa obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 10.  wypożyczanie sprzętu sportowego i turystycznego,
 11.  zarządzanie targowiskami miejskimi,
 12.  utrzymanie i pielęgnację obszarów zielonych na terenie Miasta Ostrołęki:
  • a) koszenie i renowacja trawników,
  • b) nasadzenia drzew i krzewów,
  • c) wykonywanie przycinki żywopłotów,
  • d) dbanie o czystość i prządek na terenach zielonych.
 13. dokonywanie bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń szkół i przedszkoli z wyłączeniem inwestycji,
 14. realizowanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Ostrołęki.

§ 5

Istotnym celem działalności MZOS-TiIT jest bezpośrednie łagodzenie skutków bezrobocia na terenie Miasta Ostrołęki oraz gmin objętych terenem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, poprzez wykonywanie robót publicznych i prac interwencyjnych, w zakresie:

 1. ładu publicznego i ochrony środowiska,
 2. naprawy gminnych dróg, ulic i mostów,
 3. infrastruktury technicznej,

KOMPTENCJE DYREKTORA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 6

1. Miejskim Zarządem Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działanie, Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Ostrołęka.

2. Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce kieruje nim we współpracy z zastępcą dyrektora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce jest odpowiedzialny za jego właściwą organizację, sprawne działanie, kontrolę realizacji zadań oraz za określenie kierunków działania i rozwoju.

4. Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce  zatrudnia i zwalnia pracowników oraz zastępcę dyrektora.

§ 7

Szczegółową strukturę organizacyjną Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce oraz podział czynności między stanowiska pracy określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8

1. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

2. Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce lub jego przekształcenie następuje w drodze uchwały Rady Miasta Ostrołęki.

§ 9 Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Hallera 10, NIP: ……………, REGON: ……………, Tel.: …………….

Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki

/Jerzy Grabowski/

Do pobrania również w wersji elektronicznej:

 • Autor wpisu: Zofia Skoczeń
 • Data publikacji: 2019-12-03 (10:40:11)
 • ...Zofia Skoczeń
 • 508