Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce

Statut MOSiR

STATUT

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce

 

UCHWAŁA NR 640/LXIX/2022
RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej i zmiany uchwały w sprawie
przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego
w miejską jednostkę budżetową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się nazwę jednostki budżetowej utworzonej na podstawie uchwały Nr 189/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w miejską jednostkę budżetową z Miejski Zarząd Obiektów Sportowo Turystycznych       i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce

§ 2

Załącznik do uchwały Nr 189/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w miejską jednostkę budżetową, zmienionej uchwałami Nr 251/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. i Nr 372/XXXVIII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego  w miejską jednostkę budżetową, zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                                                                                                  Ostrołęki

                                                                                                                                                         Wojciech Zarzycki

 

 

Załącznik do uchwały
Nr 640/LXIX/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 października 2022 r.

 

STATUT
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
4) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

§ 2

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce jest miejską jednostką budżetową, wykonującą zadania w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej a także bieżącej konserwacji i utrzymania we właściwym stanie wskazanych terenów i obiektów miejskiej infrastruktury technicznej.

§ 3

Siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce znajduje się przy ulicy gen. Józefa Hallera 10.

ZAKRES RZECZOWY DZIAŁALNOŚCI

§ 4

Podstawowym celem i przedmiotem działania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Ostrołęka w zakresie sportu, turystyki i rekreacji oraz dbanie o należyty stan powierzonych terenów i urządzeń, a w szczególności:
1) prowadzenie i wspomaganie działalności w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu oraz promocji turystyki,
2) eksploatację, konserwację oraz rozbudowę bazy sportowej i rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
3) zarządzanie innymi obiektami komunalnymi przekazanymi przez Prezydenta Miasta Ostrołęki,
4) udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej,
5) organizację i obsługę zawodów, zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych, turystycznych oraz innych promujących Miasto i aktywny sposób   spędzania czasu,
6) prowadzenie kąpieliska sportowo-rekreacyjnego,
7) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
8) organizowanie kursów w zakresie sportów wodnych,
9) prowadzenie nauki pływania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
10) rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki dla społeczeństwa miasta Ostrołęka i okolic,
11) upowszechnianie sportów wodnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
12) prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych,
13) prowadzenie działalności programowej i reklamowej z zakresu działania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce,
14) współpracę z placówkami oświatowymi, przedszkolami, szkołami, stowarzyszeniami,  klubami sportowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności statutowej,
15) prowadzenie działalności wspomagającej osiąganie głównych celów statutowych w zakresie świadczenia usług noclegowych,
16) najem i dzierżawę obiektów sportowych i rekreacyjnych,
17) wypożyczanie sprzętu sportowego i turystycznego,
18) dokonywanie bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń szkół i przedszkoli i innych jednostek organizacyjnych Miasta z wyłączeniem realizacji zadań inwestycyjnych,
19) realizowanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Ostrołęki,
20) prowadzenie działalności usługowej na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych w tym w zakresie wykonywania bieżących prac remontowych.

§ 5

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w ramach obowiązujących przepisów prawa prowadzi działalność statutową, a pozyskane środki finansowe odprowadza do budżetu Miasta.

§ 6

Istotnym celem działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce jest bezpośrednie łagodzenie skutków bezrobocia na terenie Miasta Ostrołęki oraz gmin objętych terenem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, poprzez wykonywanie robót publicznych i prac interwencyjnych, w zakresie:

1) ładu publicznego i ochrony środowiska,
2) naprawy gminnych dróg, ulic i mostów,
3) infrastruktury technicznej,
4) gospodarki leśnej.

 

KOMPETENCJE DYREKTORA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 7

 1. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ostrołęce kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działanie, Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Ostrołęka.
 2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce kieruje nim we współpracy z jednym zastępcą dyrektora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce jest odpowiedzialny za jego właściwą organizację, sprawne działanie, kontrolę realizacji zadań oraz za określenie kierunków działania i rozwoju.
 4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce zatrudnia i zwalnia pracowników oraz zastępcę dyrektora.

§ 8

Szczegółową strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce oraz podział czynności między stanowiska pracy określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 9

 1. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.
 2. Likwidacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce lub jego przekształcenie następuje w drodze uchwały Rady Miasta Ostrołęki.

§ 10

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce używa pieczęci podłużnej o treści zawierającej co najmniej: Miasto Ostrołęka Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 10, oraz numer NIP i REGON.

 

Do pobrania również w wersji elektronicznej:

 

 • Autor wpisu: Mariusz Czuba
 • Data publikacji: 2019-12-03 (10:40:11)
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-27 (08:48:20)
 • ...Mariusz Czuba
 • 1816